SKELBIMĄ RASITE ČIA

PATVIRTINTAViešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“
Direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. (1.5) 5-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
KOMUNIKACIJOS KOORDINATORIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ (toliau – įstaiga) komunikacijos koordinatoriaus pareigybės aprašymas reglamentuoja įstaigos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
2. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti vieningą Įstaigos strategijos komunikaciją, užtikrinti efektyvų ir sklandų įstaigos projektų viešinimą, bendradarbiavimą su žiniasklaida; dalyvauti inicijuojant, įgyvendinant komunikacijos ir viešinimo projektus ir programas, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus, prižiūrėti Įstaigos interneto svetainėje esančią informaciją, rūpintis jos atnaujinimu.
3. Pareigybės pavaldumas: komunikacijos koordinatorius tiesiogiai pavaldus komunikacijos ir rinkodaros vadovui.

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį filologijos, komunikacijos, rinkodaros, viešųjų ryšių arba žurnalistikos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių, komunikacijos srityje;
4.3. gerai išmanyti vidinės ir išorinės komunikacijos procesus, turėti sėkmingos komunikacinių projektų valdymo patirties;
4.4. labai gerai žinoti lietuvių norminę, kanceliarinę kalbą ir stilių, kalbos kultūros reikalavimus bei pranešimų spaudai paruošimo specifiką, įvairių žiniasklaidos sričių ypatumus;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus verslo, dokumentų valdymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, regiono ir savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
4.10. mokėti kaupti valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.11. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.12. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. įgyvendina vieningą įstaigos komunikacijos strategiją;
5.2. įgyvendina paskirtų įstaigos projektų viešinimą įvairiomis komunikacinėmis-rinkodarinėmis priemonėmis;
5.3. rengia pranešimus spaudai pagal paskirtas temas, organizuoja spaudos konferencijas;
5.4. administruoja įstaigos internetines svetaines www.klaipedossventes.lt, www.kultūrosuostas.lt, www.tallships.lt, www.europeade.lt
5.5. administruoja įstaigos socialinių tinklų (Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube) profilius;
5.6. rengia ir derina viešinimo planus;
5.7. viešinimo priemonių: spausdintinės ir audiovizualinės medžiagos užsakymas, gamybos koordinavimas ir archyvui medžiagos atrinkimas;
5.8. pagal savo kompetenciją rengia ir derina raštų projektus;
5.9. pagal savo kompetenciją vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus / pirkimo organizatoriaus funkcijas;
5.10. pagal savo kompetenciją vykdo sutarčių kontrolę ir rengia ataskaitas;
5.11. įgyvendina metinį ryšių su visuomene veiksmų planą;
5.12. vykdo žiniasklaidos priemonėse pateiktos informacijos apie įstaigos veiklą stebėseną ir analizę;
5.13. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese.