SKELBIMĄ RASITE ČIA

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“
Direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. (1.5) 5-9

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
RENGINIŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ (toliau – įstaiga) projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas reglamentuoja įstaigos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
2. Pareigybės paskirtis – koordinuoti įstaigos įgyvendinamus kultūrinius renginius/projektus, inicijuoti naujus renginius/projektus, dalyvauti kūrybiniame procese.
3. Pareigybės pavaldumas: renginių koordinatorius tiesiogiai pavaldus projektų vadovui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį koleginį socialinių mokslų, meno studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį kultūrinių projektų ir (ar) renginių administravimo ir (ar) komunikacijos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, verslo, komercijos ir rinkodaros organizavimą, dokumentų valdymą;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti priimti sprendimus, spręsti klausimus, priskirtus jo kompetencijai;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office” programiniu paketu;
4.7. turėti gerus informacijos pristatymo sugebėjimus bei įgūdžius;
4.8. mokėti rengti bei vertinti ir analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
4.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. koordinuoja jam pavestus renginius/projektus: veiklų priežiūra, raštų ir dokumentų rengimas pagal darbuotojo kompetenciją, informacijos viešinimas, lėšų panaudojimo kontrolė pagal projekto biudžetą; informacijos apie projektus sisteminimas ir analizė; viešųjų pirkimų vykdymas susijęs su kuruojamu renginiu/projektu;
6.2. inicijuoja naujus kultūros renginius/projektus;
6.3. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą;
6.4. dalyvauja projektinėje komandos veikloje;
6.5. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
6.6. užtikrina tinkamą dokumentacijos tvarkymą ir saugojimą;
6.7. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą;
6.8. laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius direktoriaus, projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
6.9. bendradarbiauja su kitais darbuotojais, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais įstaigos funkcijoms atlikti.