PROGRAMOS „EUROPEADA“ PROJEKTO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SKELBIMO NUORODA

I. PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ (toliau – įstaiga) vykdomo projekto „Europiada Klaipėdoje“ koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimas“ (toliau – projektas) projekto vadovo pareigybės aprašymas reglamentuoja darbuotojo darbinę veiklą.
2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės paskirtis – koordinuoti ir užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, užtikrinti, jog tinkamai būtų įgyvendinama projekto komunikacijos strategija, atstovauti įstaigos interesams įgyvendinant projektą, atlikti vykdomo projekto stebėseną, užtikrinti tinkamą projekto biudžeto lėšų panaudojimą, rengti projekto veiklos įgyvendinimo ir išlaidų panaudojimo ataskaitas, bendradarbiauti su projekto partneriais ir kitomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą ir projekto įgyvendinimą, pagal savo kompetenciją inicijuoti projekto viešuosius pirkimus, rengti jų technines specifikacijas.
3. Pareigybės pavaldumas: projekto vadovas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui (direktoriui).

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnis kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį kultūros projektų, paraiškų rengimo ir valdymo srityje, administravimo ir komunikavimo veikloje;
4.3 išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų įstaigų veiklą, viešųjų prikimo organizavimą, verslo, komercijos ir rinkodaros organizavimą, dokumentų valdymą;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti priimti sprendimus, spręsti klausimus, priskirtus jo kompetencijai;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office” programiniu paketu;
4.7. turėti gerus informacijos pristatymo sugebėjimus bei įgūdžius;
4.8. išmanyti projektinės veiklos organizavimą, komunikaciją;
4.9. mokėti rengti bei vertinti ir analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
4.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja „Europiada Klaipėdoje“ projekto eigą;
5.2. koordinuoja projekto komunikacijos strategijos įgyvendinimą;
5.3. užtikrina sklandžią vidinę projekto komunikaciją;
5.4. užtikrina tinkamą projekto biudžeto lėšų panaudojimą;
5.5. bendradarbiauja su projekto partneriais ir kitomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą ir projekto įgyvendinimą;
5.6. rengia projekto veiklos įgyvendinimo ir išlaidų panaudojimo ataskaitas (patikslinimus) direktoriui bei projektą kontroliuojančioms institucijoms;
5.7. rengia ir pristato projekto veiklos ir finansų planus direktoriui;
5.8. buria projekto komandą ir organizuoja ir koordinuoja jos darbus;
5.9. rengia su projekto veikla susijusių dalykinių raštų projektus ir teikia direktoriui pasirašyti;
5.10. informuoja direktorių apie projekto veiklą;
5.11. užtikrina visų dokumentų iš projekto partnerių gavimą bei jų sistemingą kaupimą, teikia pastabas parengtiems dokumentams;
5.12. teikia reikalingą informaciją, dokumentus projektą kontroliuojančioms institucijoms;
5.13. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą;
5.14. direktoriaus pavedimu savo kompetencijos ribose atstovauja įstaigą valstybinėse institucijose ir kituose įstaigose, organizacijose ir žiniasklaidoje;
5.15. užtikrina tinkamą su projektu susijusios dokumentacijos tvarkymą ir saugojimą;
5.16. pagal savo kompetenciją rengia ir derina sutarčių projektus, vizuoja ir teikia direktoriui pasirašyti;
5.17. pagal savo kompetenciją vykdo sudarytų sutarčių kontrolę ir ataskaitų pagal sutartinius įsipareigojimus parengimą;
5.18. pagal savo kompetenciją inicijuoja projekto viešuosius pirkimus, rengia jų technines specifikacijas;
5.19. dalyvauja projektinėje komandos veikloje;
5.20. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;
5.21. laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai įgyvendinant projektą „Europiada Klaipėdoje“;
5.22. bendradarbiauja su kitais darbuotojais, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais įstaigos funkcijoms, susijusioms su kokybišku „Europiada Klaipėdoje“ projekto įgyvendinimu, atlikti.