PREKYBA KLAIPĖDOS ŠVIESŲ FESTIVALYJE 2023
VASARIO 23-25 D. 

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS)

IŠ (NUO) LAIKINŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ

 Asmenų, norinčių prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių Klaipėdos šviesų festivalyje 2023 m. vasario 23-25 dienomis, prašymai prekybai (paslaugų teikimui)  priimami nuo 2023 m. vasario 6 d.

Prekybos vieta: Sukilėlių g., Herkaus Manto g., Tiltų g.

Prekybos trukmė: 2023 m. vasario 23-25 dienomis

Numatomas darbo laikas: nuo 18.00 val. iki 23.00 val.

Reikalavimai prekybinei įrangai – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

Prekybos vietos dydis: 6 kv. m.

Mokestis: 100,00 Eur su PVM

Norintieji prekiauti (teikti paslaugas)  pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymą prekybai (paslaugų teikimui) prašymas su reikalaujamų dokumentų kopijomis elektroniniu paštu  pekyba@jurossvente.lt arba adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda

Žodinė informacija teikiama: (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317

 PREKYBOS / PASLAUGŲ TEIKIMO

KLAIPĖDOS ŠVIESŲ FESTIVALYJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prekybos / paslaugų teikimo Klaipėdos šviesų festivalyje (toliau – Renginys) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos) nustato prekybos / paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo sąlygas.
 2. Šios Tvarkos privalo laikytis visi asmenys, kurie prekiauja ar teikia paslaugas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių.
 3. Prekiauti / teikti paslaugas gali juridiniai ir ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą ir sumokėję dalyvio mokestį.
 4. Prekybos / paslaugų teikimo organizavimo vieta ir laikas – Sukilėlių g., Tiltų g., Herkaus Manto g. 2023 m. vasario 23-25 d., numatomas prekybos darbo laikas nuo 18.00 val. iki 23.00 val.
 5. Pagrindinės Tvarkoje vartojamos sąvokos:

5.1. Organizatorius – viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.

5.2. Šviesų festivalio prekyba – prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis ir teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan. Reikalavimai prekybos įrenginiui – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

5.3. Prekybos planas (schema) – Renginio teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų išdėstymas.

5.4. Dalyvis  – tai fizinis ar juridinis asmuo, sumokėjęs dalyvio mokestį ir prekiaujantis ar teikiantis paslaugas.

5.5. Prašymas prekybai / paslaugų teikimui (Prašymas) – Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas.

5.6. Parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:

 • tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kiti;
 • kulinarinio paveldo produktai: vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, duona, kava, gira, sūriai;
 • šviečiantys žaislai, kitos prekės;

5.7. Prekybos ar/arba paslaugos teikimo vieta – tai plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta.

5.8. Laikinas prekybos įrenginys – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai / paslaugų teikimui vykdyti, kai vienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai skiriama ne daugiau nei 20 kv. m. ploto.

5.9. Dalyvio mokestis – tai Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtinta kaina prekybos ar paslaugų teikimo vietai.

II. REGISTRACIJOS TVARKA

 Asmenys, norintys prekiauti / teikti paslaugas, Organizatoriui pateikia Prašymą elektroniniu paštu prekyba@jurossvente.lt arba adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda (forma pridedama).

Žodinė informacija teikiama tel. (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317.

 1. Kartu su Prašymu būtina pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo, bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija) kopijas.
 2. Organizatorius patikrina asmenų (prekiautojų) pateiktų dokumentų atitikimą nustatytiems šiame apraše reikalavimams ir tinkamus dokumentus pateikusiems asmenims pasiūlo prekybos / paslaugų teikimo vietą (pridedama schema su siūloma prekybos vieta). Prekiautojai informuojami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.
 3. Asmeniui patvirtinus siūlomą vietą, pranešama/siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą apmokėti nurodytą dalyvio mokestį. Apmokėjimas vykdomas apmokant banko pavedimu į nurodytą sąskaitą. Asmenys apmokėję nustatytą dalyvio mokestį ir pateikę mokėjimo patvirtinantį dokumentą, įgyja teisę prekiauti / teikti paslaugas.
 4. Organizatorius pasilieka teisę neleisti prekiauti tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė:

11.1. negaliojančius arba suklastotus dokumentus;

11.2. ne visus, nevisiškai ar neteisingai užpildytus dokumentus arba dokumentus neatitinkančius keliamus reikalavimus, arba neteisingus duomenis ir nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

 1. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus prekybai/paslaugų teikimui teikęs asmuo.
 2. Asmenims, neatvykus prekiauti /teikti paslaugas Renginyje, pinigai negrąžinami.

IV. DALYVIO PAREIGOS 

 1. Dalyvis privalo:

14.1. sumokėti Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu nustatytą dalyvio mokestį;

14.2. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti visus teisės aktų numatytus leidimus, pažymas ar kitus dokumentus, reikalingus  prekybai (paslaugų teikimui) vykdyti;

14.3. savavališkai nekeisti prekybos / paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

14.4. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) prekybos / paslaugų teikimo vietos kitiems asmenims;

14.5. prekybos (paslaugų teikimo) vietą palaikyti švarią viso prekybos laikotarpio metu;

14.6. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;

14.7. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;

14.8. turėti licencijos, suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla, originalą ar kopiją, jeigu verčiamasi licencijuojama veikla;

14.9. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą.

 1. Dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

V. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 1. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (dalyvių) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai ir Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui. Duomenys bus tvarkomi iki duomenų savininko prašymo sunaikinti duomenis.

VI. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 1. Dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.
 3. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.