Mugė

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI / TEIKTI PASLAUGAS IŠ (NUO) LAIKINŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ (MUGĖS TERITORIJOJE) JŪROS ŠVENTĖJE 2021

Norinčiųjų prekiauti / teikti paslaugas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių (mugės teritorijoje) Jūros šventėje, kuri organizuojama 2021 m. liepos 23-25 dienomis Klaipėdos m., prašymai papildomai prekybai priimami iki liepos 5 d.

Asmuo, pageidaujantis prekiauti ir gauti leidimą, Organizatoriui pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymą http://prekyba.jurossvente.lt su reikalaujamų dokumentų kopijomis paštu ar į Organizatoriaus biurą (pašto dėžutę) adresu Turgaus g. 22-8, 91249 Klaipėdoje. Be privalomų dokumentų kopijų ir netinkamai užpildyti prašymai priimami nebus.
!!! Dalyvavę šventėje 2020 m. prašymo duomenis atnaujinti gali prisijungę prie savo paskyros. Dalyvaujantieji pirmą kartą, pirmiausia susikuria savo paskyrą (spausti registracija).
Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. 8 616 03 317;  El.paštas prekyba@jurossvente.lt
El. paštu prašymai nėra priimami.

Reikalavimai prekybinei įrangaibaltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

Pirmenybė teikiama Klaipėdos apskrities įmonėms ir gyventojams, turintiems liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus, sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, sertifikuotiems kulinarinio ir tautinio produkto gamintojams ir ūkininkams, prekiaujantiems savo gamybos gaminiais ir produktais.
Prekiautojų, prekiaujančių naminiu alumi, šviečiančiais žaislais prašymai nepriimami.

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU RENGINIŲ TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“

Projektų vadovės, laikinai vykdančios

direktoriaus funkcijas

2021 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. (1.5) 6-

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO JŪROS ŠVENTĖS METU RENGINIŲ TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS (1)

(ŠIAURINIS RAGAS, DANĖS G., PRIEŠPILIO G., TILTŲ G. IR TURGAUS G.)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto Jūros šventės metu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje reikalavimus, prašymų priėmimo ir leidimų prekiauti Jūros šventė renginio metu renginių teritorijoje išdavimo tvarką, organizatoriaus ir prekiautojų įsipareigojimus, tvarkos laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių viešosiose vietose, atsakomybę

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys Jūros šventės metu renginių teritorijoje. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik juridiniai asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.

4.2. Pardavėjas (prekiautojas) – asmuo, parduodantis prekes vartotojui;

4.3. Laikinieji įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, gėlinės, tvorelės, krepšiai ir kt.). Reikalavimai prekybos įrenginiui – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

4.4 Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam / juridiniam asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešojoje vietoje (Jūros šventės metu renginių teritorijoje);

4.5. Vietinė rinkliava – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje vietoje išdavimą;

4.6. Prašymas išduoti leidimą (toliau – Prašymas) – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui nurodytu būdu, adresu ir tvarka;

4.7. Renginio teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos Jūros šventės renginių teritorijos ribos Klaipėdos miesto viešosiose vietose;

4.8. Prekybos vieta – Jūros šventės renginio teritorijos schemoje pažymėta vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos. Minimalus prekybos ir paslaugų teikimo vietos plotas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. AD1-3800, yra 4 kv.m.

4.9. Schema – vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų ir patrauklumo zonų išdėstymas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.

4.10. Parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:
• tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kiti;
• kulinarinio paveldo produktai: aliejus, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, duona, konditerijos gaminiai, gira, sūriai, mėsos gaminiai;
• suvenyrai, kitos prekės.

4.11. Bilietas reiškia per Sistemą atspausdintą blanką, kuriame yra nurodytas Jūros šventės pavadinimas, fizinio / juridinio asmens pavadinimas, vietos numeris, prekybos vietos ploto dydis ir kaina.

4.12. Bilietų platintojas (toliau – Platintojas) – tarpininkas tarp Organizatoriaus ir bilietų pirkėjo.

4.13. Bilietų platinimo paslauga – bilieto suformavimas kompiuterinėje programoje, jo spausdinimas bei pardavimas Platintojo bilietų platinimo kasoje arba interneto svetainėje.

 

4.14. Bilietų platinimo taškas (toliau – Sistema) – vieta, kur suformuojamas, spausdinamas ir parduodamas Bilietas, sumokėjus vietinę rinkliavą.

4.15. Vertinimo komisija – Organizatoriaus sudaryta komisija, kuri vertina asmenų prašymus pirmumo teise įsigyti bilietus prekybai.

 

II. PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO TVARKA

 

5. Asmuo, pageidaujantis prekiauti ir gauti leidimą, užsiregistruoja puslapyje http://prekyba.jurossvente.lt ir Organizatoriui pateikia užpildytą Prašymą, kartu su parduodamų darbų, prekių nuotraukomis (pageidautina su palapine), paštu ar asmeniškai į Organizatoriaus biurą adresu Turgaus g. 22-8, 91249 Klaipėdoje.

Žodinė informacija teikiama tel. +370 46 40 03 02; mob. 8 616 03 317.

El. paštu prašymai nėra priimami.

6. Pirmenybė teikiama Klaipėdos apskrities įmonėms ir gyventojams, turintiems liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus, sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, sertifikuotiems kulinarinio ir tautinio produkto gamintojams ir ūkininkams, prekiaujantiems savo gamybos gaminiais ir produktais. Prekiautojų, prekiaujančių naminiu alumi, šviečiančiais žaislais prašymai nepriimami.

7. Kartu su Prašymu būtina pateikti:

7.1. VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo kopiją, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, kopiją;

7.2. bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo);

7.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija).

8. Asmenys, prekiaujantys tautodailės dirbiniais gali papildomai pateikti tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimo, ar kito dokumento, patvirtinančio asmens priklausymą meniniams susivienijimams, kopiją.

9. Asmenys, prekiaujantys profesionaliais meno dirbiniais gali papildomai pateikti dokumentų, patvirtinančių meninės specialybės įsigijimą, kopijas.

10. Organizatorius atrenka Pardavėjus ir įtraukia į vardinius sąrašus, kurie likus 3 dienoms iki bilietų platinimo pradžios talpinami viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ tinklalapyje www.jurossvente.lt ir pateikiami Sistemai.

11. Pirmumo teisė įsigyti bilietus prekybai bus suteikta asmenims, pateikusiems visus veiklos vykdymui reikalingus dokumentus ir turintiems:

11.1. tautinio paveldo produkto sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais;

11.2. kulinarinio paveldo fondo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo bei tradiciniais gaminiais;

11.3. liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;

11.4. sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;

11.5. vertinimo komisijos teigiamą pritarimą.

12. Prašymai priimami iki nurodyto termino, kuris skelbiamas Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

13. Visa informacija apie renginį, prekybos Klaipėdos miesto Jūros šventės metu renginių teritorijoje sąlygas skelbiama Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

14. Tinkamai užpildytus prašymus ir visus privalomus dokumentus pateikę ir gavę 6 (šešių) skaitmenų atpažinimo kodą bei į vardinius sąrašus įtraukti asmenys Platintojo bilietų platinimo kasose ar internetinėje svetainėje galės įsigyti bilietą 1 (vienai) prekybinei vietai.

 

III. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

15. Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje mokama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-96 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nustatyta rinkliava.

16. Organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui atrinktų prekiautojų / paslaugos teikėjų užpildytų leidimų formas su prašymais ir prie jų pridėtais privalomais dokumentais (jų kopijomis) kartu su prekiautojų registracijos sąrašu, kuriame nurodomi prekiautojų duomenys, užimamas plotas, sumokėtos rinkliavos dydis ir data.

17. Leidimas prekiauti Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje pardavėjui išduodamas pateikus privalomus ir galiojančius dokumentus, sumokėjus vietinę rinkliavą. Leidimas prekiauti Jūros šventės renginio metu išduodamas tik šventės renginio trukmės laikui.

18. Leidimas asmeniui prekybai Jūros šventės renginio metu įteikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios Organizatoriaus biure adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda arba informacinėje palapinėje pirmą renginio dieną nuo 8 val. iki 20 val. Informacija apie leidimų įteikimą asmenims skelbiama viešai Organizatoriaus svetainėje www.jurossvente.lt

19. Leidimas prekybai neišduodamas, jeigu:

19.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti negaliojantys arba suklastoti dokumentai;

19.2. pateikiami ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys ir pareiškėjas nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

20. Pardavėjui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos (neišduotas leidimas).

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

21. Rinkliavos dydis už 1,00 m2 prekybos ploto mažmeninei prekybai:

Prekybos ploto dydis, kv. m. Paklausumo zonos Kaina už 1 kv. m. Mokėtina kaina
9 didžiausio 40 360 Eur
6 didžiausio 40 240 Eur
4 didžiausio 40 160 Eur
9 vidutinio 32 288 Eur
6 vidutinio 32 192 Eur
4 vidutinio 32 128 Eur
9 mažiausio 23 207 Eur
6 mažiausio 23 138 Eur
4 mažiausio 23 92 Eur

 

 

V. PARDAVĖJO PAREIGOS

 

22. Pardavėjo pareigos:

22.1. sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą;

22.2. gauti leidimą prekiauti Jūros šventės renginio metu;

22.3. prekybos vietoje turėti leidimą, veiklos vykdymo dokumentą;

22.4. savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų;

22.5. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) leidimo kitiems asmenims;

22.6. į prekybos vietą su transporto priemone įvažiuoti tik tada, kai nevyksta masiniai renginiai, kai būtina išsikrauti ar pasikrauti įrangą ar prekes. Prekybos vietoje laikyti transporto priemones draudžiama.

22.7. elektros tiekimo klausimus spręsti tiesiogiai su elektros tiekėjais;

22.8. prekiauti tik leidime nurodytu darbo laiku ir nurodytoje vietoje;

22.9. prekybos vietą palaikyti švarią viso Jūros šventės renginio metu;

22.10. pasibaigus darbo laikui, sutvarkyti prekybos vietą. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala darbo (prekybos) vietai, atlyginti nuostolius;

22.11. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

22.12. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotų bendrųjų prekybos, higienos, priešgaisrinės, gamtos apsaugos reikalavimų bei taisyklių.

23. Pardavėjai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

24. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2930 pardavėjas privalo:

24.1. dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones);

24.2. pasirūpinti rankų dezinfekcijos priemonėmis pirkėjams;

24.3. laikytis rankų higienos, dezinfekuoti paviršius darbo vietoje ir darbo priemones;

24.4. kontroliuoti pirkėjų srautus, aptarnauti ne daugiau kaip vieną pirkėją vienu metu bei užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

Atsižvelgiant į tolimesnę epideminę COVID-19 situaciją Lietuvoje, vadovautis naujai priimtais LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

VI. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

 

25. Organizatorius privalo:

25.1. organizuoti Jūros šventės renginį 2021 m. liepos 23-25 dienomis Klaipėdos m.;

25.2. skelbti informaciją apie Jūros šventės renginį Lietuvos žiniasklaidoje ir interneto svetainėje www.jurossvente.lt

25.3. išduoti leidimą prekybai Jūros šventės renginio metu renginio teritorijoje tik sumokėjus rinkliavą;

25.4. užtikrinti viešąją tvarką Jūros šventės renginio metu renginių teritorijoje;

25.5. įrengti renginių teritorijoje higienos taškus – tualetus, vandens talpas, šiukšlių surinkimo konteinerius.

VII. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

 

26. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (prekiautojų) duomenis, pateikdamas juos Sistemai bilieto įsigijimui, valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui leidimui gauti. Duomenys bus tvarkomi iki duomenų savininko prašymo sunaikinti duomenis.

 

VIII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

27. Organizatorius vykdys pardavėjų kontrolę dėl prekybos ir paslaugų teikimo vietai keliamų reikalavimų, užimamo ploto dydžio, iškabos įrengimo ir pan. Kontrolės vykdymo būdai: žodinis įspėjimas (pastaba), pažeidimų akto surašymas, pažeidimų fiksavimas vaizdo priemonėmis. Pardavėjas, gavęs iš Organizatoriaus žodinį įspėjimą (pastabą) apie nustatytą pažeidimą, privalo pašalinti pažeidimą per Organizatoriaus nurodytą terminą. Per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų, pardavėjui surašomas pažeidimų aktas arba pažeidimas fiksuojamas vaizdo priemonėmis. Pardavėjas, pažeidęs šios tvarkos aprašą (surašyti pažeidimų aktai ir (ar) pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis) neteks galimybės sekančiais metais prekiauti / teikti paslaugas Jūros šventės metu renginių teritorijoje.

28. Pardavėjų veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, renginyje užtikrinantys viešąją tvarką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Pardavėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsiant pašalinti rastus trūkumus.

30. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

______________