KALĖDOS
2022 GRUODŽIO 10 D. – 2023 SAUSIO 8 D.

KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMO RENGINYS 2022

 INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS)

IŠ (NUO) LAIKINŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ 

Asmenų, norinčių prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių Kalėdų įžiebimo renginyje 2022 m. gruodžio 10 d., prašymai prekybai (paslaugų teikimui)  priimami nuo 2022 m. lapkričio 14 d.

Prekybos vieta: Turgaus g. prie Teatro aikštės

Prekybos trukmė – 2022 m. gruodžio 10 d.

Numatomas darbo laikas: nuo 12.00 val. iki 22.00 val.

Reikalavimai prekybinei įrangai – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

Prekybos vietos dydis – 9 kv. m

Mokestis – 70,00 Eur su PVM.

Norintieji prekiauti (teikti paslaugas)  pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymą prekybai (paslaugų teikimui) „PRAŠYMAS“ su reikalaujamų dokumentų kopijomis elektroniniu paštu  pekyba@jurossvente.lt arba adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda.

Žodinė informacija teikiama: (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317

 

 

 

KALĖDINĖS PREKYBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kalėdinės prekybos (toliau – prekybos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos) nustato prekybos / paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo sąlygas.
 2. Šios Tvarkos privalo laikytis visi asmenys, kurie prekiauja ar teikia paslaugas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių.
 3. Prekiauti ar teikti paslaugas gali juridiniai ir ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą ir sumokėję dalyvio mokestį.
 4. Prekybos / paslaugų teikimo organizavimo vieta ir laikas – Teatro a. 2022 m. gruodžio 10 d. – 2023 m. sausio 8 d. ir Turgaus g. 2022 m. gruodžio 10 d., numatomas prekybos darbo laikas nuo 12.00 val. iki 22.00 val.
 5. Pagrindinės Tvarkoje vartojamos sąvokos:

5.1. Organizatorius – viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.

5.2. Kalėdinė prekyba – prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis ir teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan. Reikalavimai prekybos įrenginiui – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

5.3. Prekybos planas (schema) – Kalėdinių ir naujametinių renginių teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas prekybos ir paslaugų teikimo vietų išdėstymas.

5.4. Dalyvis  – tai fizinis ar juridis asmuo, sumokėjęs dalyvio mokestį ir prekiaujantis (teikiantis paslaugas) ar teikiantis paslaugas.

5.5. Prekybos ar/arba paslaugos teikimo vieta – tai plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta.

5.6. Prašymas prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Paraiška) – Organizatoriaus patvirtintas nustatytos formos dokumentas.

5.7. Parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:

 • tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kiti;
 • kulinarinio paveldo produktai: vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, duona, kava, gira, sūriai;
 • suvenyrai, kitos prekės; 

5.8. Laikinas prekybos įrenginys – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai vykdyti, kai vienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai skiriama ne daugiau nei 20 kv. m. ploto.

5.9. Dalyvio mokestis – tai Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtinta kaina prekybos ar paslaugų teikimo vietai.  

II. REGISTRACIJOS TVARKA 

 1. Asmenys, norintys prekiauti / teikti paslaugas, Organizatoriui pateikia Prašymą elektroniniu paštu prekyba@jurossvente.lt arba adresu Turgaus g. 22-8, Klaipėda (forma pridedama).

Žodinė informacija teikiama tel. (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317.

 1. Kartu su Prašymu būtina pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo ar išplėstinio išrašo, bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija) kopijas.
 2. Organizatorius patikrina asmenų (prekiautojų) pateiktų dokumentų atitikimą nustatytiems šiame apraše reikalavimams ir tinkamus dokumentus pateikusiems asmenims pasiūlo prekybos / paslaugų teikimo vietą (pridedama schema su siūloma prekybos vieta). Prekiautojai informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.
 3. Asmeniui patvirtinus siūlomą vietą, pranešama/siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą apmokėti nurodytą dalyvio mokestį. Apmokėjimas vykdomas apmokant banko pavedimu į nurodytą sąskaitą. Asmenys apmokėję nustatytą dalyvio mokestį ir pateikę mokėjimo patvirtinantį dokumentą, įgyja teisę prekiauti / teikti paslaugas.
 4. Organizatorius pasilieka teisę neleisti prekiauti tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė:

11.1. negaliojančius arba suklastotus dokumentus;

11.2. ne visus, nevisiškai ar neteisingai užpildytus dokumentus arba dokumentus neatitinkančius keliamus reikalavimus, arba neteisingus duomenis ir nevykdo reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus.

 1. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus prekybai/paslaugų teikimui teikęs asmuo.
 2. Asmenims, neatvykus prekiauti (teikti paslaugas) Renginyje, pinigai negrąžinami. 

III. DALYVIO PAREIGOS 

 1. Dalyvis privalo:

14.1. sumokėti Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu nustatytą dalyvio mokestį;

14.2. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti visus teisės aktų numatytus leidimus, pažymas ar kitus dokumentus, reikalingus  prekybai (paslaugų teikimui) vykdyti;

14.3. savavališkai nekeisti prekybos / paslaugų teikimo vietos, dydžio, ribų;

14.4. neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) prekybos / paslaugų teikimo vietos kitiems asmenims;

14.5. prekybos (paslaugų teikimo) vietą palaikyti švarią viso prekybos laikotarpio metu;

14.6. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;

14.7. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;

14.8. turėti licencijos, suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla, originalą ar kopiją, jeigu verčiamasi licencijuojama veikla;

14.9. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2 kg. rankinį gesintuvą;

14.10 griežtai laikytis reikalavimų susijusių su COVID 19 prevencija – prekiauti / teikti paslaugas neturint viršutinių kvėpavimų takų ligų požymių (karščiavimas, slogavimas, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Atsižvelgiant į tolimesnę epideminę COVID-19 situaciją Lietuvoje, vadovautis naujai priimtais LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

 1. Dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

 IV. PRIVAČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

16. Organizatorius tvarko surinktus fizinių asmenų (dalyvių) duomenis, pateikdamas juos valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriui. Duomenys bus tvarkomi iki duomenų savininko prašymo sunaikinti duomenis.

 V. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

17. Dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

19. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

  Naujienos

  KLAIPĖDOJE NUŠVITO 100 METRŲ AUKŠČIO EGLUTĖ

  KLAIPĖDOJE NUŠVITO 100 METRŲ AUKŠČIO EGLUTĖ

  Klaipėda šįvakar pradėjo Kalėdų laukimą ir šventinių renginių mėnesį. Lietuvos eglučių įžiebimo maratoną garbingai vainikuojanti Klaipėdos eglutė, šeštadienio vakarą įžiebta kelionės „Atgal į ateitį“ metu. Teatro aikštėje virš klaipėdiečių galvų suspindo instaliacija...

  KLAIPĖDA ELEGANTIŠKAI PAPILDYS ŠALIES MIESTŲ KALĖDINES NUOTAIKAS

  KLAIPĖDA ELEGANTIŠKAI PAPILDYS ŠALIES MIESTŲ KALĖDINES NUOTAIKAS

  Jau šįvakar Klaipėda paskutinioji iš didžiųjų Lietuvos miestų įžiebs savo kalėdinę eglę. Tikrumui ir paprastumui pirmenybę teikianti Klaipėda, savo kalėdiniu simboliu šį kartą pasirinko iš Klaipėdos universiteto Botanikos sodo atkeliavusią eglutę, kuri atsakingai...

  ĮSPŪDINGĄ KLAIPĖDOS KALĖDINĖ EGLUTĘ APSUPS MAGIŠKAS DANGUS

  ĮSPŪDINGĄ KLAIPĖDOS KALĖDINĖ EGLUTĘ APSUPS MAGIŠKAS DANGUS

  Į Teatro aikštę jau septintą kartą šį rytą atkeliavo įspūdingo grožio žaliaskarė. Itin plačiu šakų vainiku ir aukščiu išsiskirianti eglutė savo garbingą misiją pradės gruodžio 10-ąją, kuomet beveik 3 kilometrai šventinių girliandų nušvies žaliaskarės šakeles, o Teatro...

  KLAIPĖDOS EGLUTĖS PAREIGOMS UŽIMTI – 20 KANDIDAČIŲ

  KLAIPĖDOS EGLUTĖS PAREIGOMS UŽIMTI – 20 KANDIDAČIŲ

  Šventiniu laikotarpiu Klaipėdos širdyje ir vėl sužibs žmonių dovanota eglutė. Septintus metus tęsiama tradicija kasmet sulaukia didelio palaikymo, tačiau šį kartą pretendenčių skaičius rekordinis - padovanoti eglutę Klaipėdai panoro net dvidešimt jų savininkų. Tarp...

  KLAIPĖDA IEŠKO KALĖDŲ EGLUTĖS

  KLAIPĖDA IEŠKO KALĖDŲ EGLUTĖS

  Prasminga ir išskirtinė Klaipėdos miesto kalėdinė tradicija, puošti tikrą, žmonių dovanotą žaliaskarę – jau septintus metus beldžiasi į klaipėdiečių širdis. Šventinį gruodį Klaipėdos centrine eglute, taps tikras, natūralus medelis, kuris savo svarbią misiją pradės...

  KLAIPĖDOS CENTRINĖ EGLUTĖ – MUZIEJINIS EKSPONATAS

  KLAIPĖDOS CENTRINĖ EGLUTĖ – MUZIEJINIS EKSPONATAS

  MAŽA DIDELIO MIESTO KALĖDŲ VERTA - toks šiltas kūrybinis kodas pristato šių metų Klaipėdos kalėdinio laiko nuotaikas šventiniame uostamiestyje. Atliepianti ekologiškumo idėjas, auganti ir tikra 55 cm aukščio žaliaskarė, kuri įkūnija tikrąsias Kalėdų vertybes, taps...

  Žvaigždėtas Klaipėdos eglutės įžiebimas – tik virtualiai

  Žvaigždėtas Klaipėdos eglutės įžiebimas – tik virtualiai

  Pandemijai keičiant ilgametes tradicijas, svarbiausi žiemos švenčių renginiai atkeliauja į klaipėdiečių namus. Kalėdinio laukimo pradžią žymintis eglutės įžiebimo renginys – „Keliaujančios Kalėdos Klaipėdoje“ šį kartą keliasi į virtualią erdvę. Šventinio koncerto...

  Saugumą užtikrins daugiau policijos pareigūnų

  Saugumą užtikrins daugiau policijos pareigūnų

  Nors gruodžio 5-ąją, Teatro aikštėje nevyks joks renginys, mieste budės daugiau policijos pareigūnų. Anot Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos viršininkės Rasos Bekėžienės, vien tik akcentuoti saugumo būtinybę nebepakanka,...

  Organizatorius

  Projektą finansuoja

  Projektą pristato

  Remėjai

  Draugai

  Informaciniai rėmėjai