Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus pareigoms eiti, koeficientų ribos 18,30-24,20 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 73997. Pretenduoti galima tik per Valstybės tarnybos departamento sistemą.

Konkurso skelbimą rasite ČIA

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti socialinių mokslų arba menų studijų krypčių ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba tų pačių krypčių aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį verslo įmonėje;
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimų kategorijų reikalavimus;
 4. Mokėti kaupti valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą bei kitus su administravimu, kultūros sistema, finansų ir turto valdymu susijusius teisės aktus;
 6. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;
 7. Mokėti vertinti miesto kultūros aplinką, gyventojų poreikius, išmanyti jūrinės kultūros tradicijas;
 8. Išmanyti Europos Sąjungos kultūros finansavimo principus ir reikalavimus, gebėti dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
 9. Išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 10. Gebėti rengti, įgyvendinti kultūrinės veiklos programas bei projektus, gebėti organizuoti kultūrinius ir kitus renginius;
 11. Išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 12. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 13. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.